داستانهای مذهبی

اسامی خلفاء اهل تسنن به ترتیب

1- ابابکر بن ابی‌قحافه، ابتدا خلافتش در سنه 11 هجری قمری، فوتش سنه 13 هجری، مدت خلافتش دو سال و چهار ماه تقریباً بوده.

2- عمر بن خطاب، ابتدائ خلافتش بعد از فوت ابابکر در سنه 13 هـ فوتش سنه 24 هـ، مدت خلافتش ده سال تقریباً بوده.

خلفاء بنی امیّه

3- عثمان بن عفان، ابتداء خلافتش پس از فوت عمر سوم محرم سنه 24 هـ فوتش سنه 35 هـ، مدّت خلافتش یازده سال تقریباً بوده.

4- معاویة بن ابی‌سفیان، ابتدا خلافتش 25 ربیع الاول سنه 41 هـ فوتش اول رجب سنه 60 هـ، مدت خلافتش 19 سال و سه ماه بوده.

5- یزید بن معاویه، ابتداء خلافتش 6 ماه رجب سنه 60 هـ فوتش 15 ر بیع الاول سنه 64 هـ، مدت خلافتش سه سال و شش یا هشت ماه بوده.

6- معاویة بن یزید، ابتداء خلافتش 15 ربیع الاول سنه 64، سپس خود را از خلافت خلع کرد، مدت خلافتش سه ماهیا چهل روز بوده.

7- مروان بن حَکَم: ابتداء خلافتش در سنه 64 هـ، فوتش اول رمضان سنه 65 هـ، مدت خلافتش 9 یا 10 ماه بوده.

8- عبدالملک بن مروان: از سنه 65 تا سنه 71 عراق در سیطره عبدالله بن زبیر بوده و عبدالملک در این مدت با او می‌جنگید و مقرّ حکومتش منحصر به شام بوده و قریب به چهارده سال بر عراق نیز مسلط شد، که مجموع حکومتش بیست و یک سال تقریباً بوده.

9- الولید، پسر عبدالملک است، ابتداء خلافتش در 15 شوال سنه 86 هـ و فوتش در 15 جمادی الآخر سنه 96، و مدت حکومتش تقریباً ده سال بوده.

10- سلیمان پسر دیگر عبدالملک است، ابتداء خلافتش در روز فوت برادرش ولید سنه 96 و فوتش روز 20 صفر سنه 99 هـ و مدت حکومتش دو سال و هفت ماه بوده.

11- عمر بن عبدالعزیز، از نوادگان مروان است، ابتداء خلافتش روز فوت سلیمان سنه 99 هـ و فوتش در رجب سنه 101 هـ و مدت حکومتش دو سال و پنج ماه بوه.

12- یزید بن عبدالملک: ابتدا خلافتش روز فوت عمر بن عبدالعزیز سنه 101 هـ و فوتش در 25 شعبان سنه 105 و مدت حکومتش چهار سال و یک ماه بوده.

13- هشام پسر دیگر عبدالملک است، ابتداء خلافتش بعد از برادرش یزید سنه 105 هـ و فوتش در 6 ربیع الاول سنه 125 هـ و مدت حکومتش نوزده سال و هفت‌ماه تقریباً بوده.

14- الولید بن یزید، از نواده عبدالملک است، ابتدا خلافتش بعد از هشام سنه 125 هـ و در 27 جمادی الآخر سنه 126 هـ کشته شد و مدت حکومتش یک سال و پنج ماه بوده.

15- یزید بن الولید، این یزید و پدرش ولید هر دو پسران ولید بن عبدالملک هستند، ابتدا خلافتش بعد از کشته شدن ولید 28 جمادی الآخر سنه 126 هـ و فوتش 20 شهر ذیحجه، و مدت حکومتش شش ماه بوده.

16- مروان الحمار، پسر محمد بن مروان آخرین خلیفه بنی‌امیه است، ابتداء خلافتش در سنه 127 و در سنه 132 هـ کشته شد، و مدت حکومتش پنج سال و یک ماه بوده.

خلفاء بنی العباس

17- ابوالعباس السفّاح، نامش عبدالله پسر محمد پسر علی پسر عبدالله پسر عباس عموی پیغمبر(ص) ابتداء خلافتش ماه ربیع الاول سنه 132 هـ فوتش ذیحجه سنه 136هـ، مدت حکومتش 4 سال و چند ماه بوه.

18- منصور دوانیقی، برادر سفّاح است، ابتداء خلافتش در سنه 136 و فوتش ذیحجه سنه 158، و مدت حکومتش 21 سال و 9 ماه تقریباً بوده.

19- المهدی، نامشمحمد پسر منصور است، ابتدا خلافتش در سنه 158 هـ فوتش ماه محرم سنه 169 هـ و مدت حکومتش 10 سال و پنجاه روز تقریباً بوده.

20- الهادی نامش موسی پسر مهدی است، ابتدا خلافتش سنه 169 هـ فوتش ماه  ربیع الاول سنه 170 هـ و مدت حکومتش یک سال و چند ماه بوده.

21- هارون الرشید پسر دیگر مهدی است، ابتدا خلافتش در سنه 170 هـ و فوتش در سنه 193 و مدت حکومتش 23 سال و یک ماه بوده.

22- الامین نامش محمد پسر هارون الرشید است، ابتدا خلافتش در سنه 193 فوتش در محرم سنه 198 هـ و مدت حکومتش 4 سال و هشت ماه بوده.

23- المأمون نامش عبدالله پسر دیگر هارون الرشید است، ابتدا خلافتش سنه 198 هـ فوتش در ماه رجب سنه 218 و مدت خلافتش 20 سال و پنج ماه بوده.

24- المعتصم بالله نامش محمد برادر مأمون است، ابتدا خلافتش سنه 218 هـ و فوتش 17 ریع الاول سنه 227 هـ و مدت حکومتش 8 سال و هشت ماه تقریباً بوده.

25- الواثق بالله نامش هارون پسر معتصم است، ابتدا خلافتش در 18 ربیع الاول سنه 227 هـ، فوتش 24 ذیحجه سنه 232، و مدت حکومتش 5 سال و چند روز بوده.

26- المتوکّل نامش جعفر پسر دیگر معتصم است، ابتدا خلافتش سنه 232 هـ قتلش در ماه شوال سنه 247 و مدت حکومتش 14 سال و ده ماه تقریباً بوده.

27- المنتصر بالله نامش محمد پسر متوکل است، ابتدا خلافتش در ماه شوال 247 هـ فوتش در ماه ربیع الثانی سنه 248، و مدت حکومتش شش ماه بوه است.

28- المستعین بالله نامش احمد پسر دیگر معتصم برادر متوکل است، ابتدا خلافتش سنه 248 و در محرم سنه 252 او را خلع کردند و مدت حکومتش 3 سال و نه ماه بوده.

29- المعتز بالله، نامش محمد پسر دیگر متوکل است، ابتدا خلافتش بعد از خلع مستعین سنه 255، و در سنه 256 هـ از خلافت خلع گشته و کشته شد و مدت حکومتش سه سال و شش ماه.

30- المهتدی بالله نامش محمد پسرزاده معتصم است، ابتدا خلافتش بعد از خلع معتزّ سنه 255، و در سنه 256 هـ از خلافت خلع و فوت کرد، و مدت حکومتش یازده ماه و پانزده روز تقریباً بوده.

31- المعتمد، نامش احمد پسر متوکل است، ابتدا خلافتش در ماه رجب سنه 256 هـ فوتش در ماه رجب سنه 279 و مدت حکومتش 23 سال و شش ماه بوده.

32- المعتضد نامش احمد پسرزاده متوکل است، ابتدا خلافتش در سنه 279 فوتش در ماه ربیع الثانی سنه 289، و مدت حکومتش ده سال تقریباً بوده.

33- المکتفی بالله نامش علی پسر معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه 289 هـ فوتش در ذی قعده سنه 295 و مدت حکومتش شش سال و شش ماه بوده.

34- المقتدر بالله نامش جعفر پسر معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه 259 و در شوال سنه 320 کشته شد و مدت حکومتش 24 سال و چند روز بوده.

35- القاهر بالله نامش محمد پسر دیگر معتضد است، ابتدا خلافتش در ماه شوال سنه 320 و در ماه جمادی الاول سنه 322 خلع شده و فوت کرد، و مدت حکومتش یک سال و شش ماه بوده.

36- الراضی بالله نامش محمد یا احمد، پسر مقتدر است، ابتدا خلافتش در ماه جمادی اول سنه 322 فوتش در ماه ربیع الاول سنه 329 و مدت حکومتش 6 سال و ده ماه بوده.

37- المتّقی لله نامش ابراهیم پسر دیگر مقتدر است، ابتدا خلافتش در ربیع الاول سنه 329 و در سنه 333 او را از خلافت خلع نموده و سُرمه‌ای به چشمش کشیدند کور شد و مدت حکومت 3 سال و پنج ماه تقریباً بوده.

38- المستکفی بالله نامش عبدالله پسرزاده معتضد است، ابتدا خلافتش در سنه 333 هـ و در ماه جمادی الآخر سنه 334 هـ از خلافت خلع شد، و مدت حکومتش یک سال و چهار ماه بوده.

39- المطیع لله نامش فضل پسر مقتدر است، ابتدا خلافتش ماه جمادی الآخر سنه 334 هـ و در ماه ذیقعده سنه 363 هـ از خلافت خلع شد، و مدت حکومتش 29 سال و پنج ماه بوده.

 40- الطائع لله نامش عبدالکریم پسر مطیع لله است، ابتدا خلافتش بعد از خلع پدرش سنه 363 هـ و در سنه 381 هـ او نیز خلع شد، مدت حکومتش 17 سال و هشت ماه  و شش روز بوده.

41- القادر بالله، نامش احمدپسرزاده مقتدر است، ابتدا خلافتش سنه 381 هـ فوتش 11 ذیحجه 422 و مدت حکومتش 41 سال و سه ماه بوده.

42- القائم بامر الله، نامش عبدالله پسر القادر بالله است، ابتدا خلافتش سنه 422 فوتش در 13 شعبان سنه 467 هـ و مدت حکومتش 44 سال و هشت ماه بوده.

43- المقتدی بامر الله نامش عبدالله پسر زاده القائم بامر الله است، ابتدا خلافتش سنه 467 وفاتش 15 محرم سنه 487 و مدت حکومتش نوزده سال و هشت ماه بوده.

44- المستظهر بالله نامش احمد پسر المقتدی بامر الله است، ابتدا خلافتش سنه 487 فوتش 16 ربیع الآخر سنه 512 و مدت خلافتش 24 سال و سه ماه تقریباً بوده.

45- المسترشد بالله، نامش فضل پسر المستظهر بالله است، ابتدا خلافتش سنه 512، و در 17 ذیقعده سنه 529 هـ کشته شد، و مدت حکومتش 17 سال و هفت ماه تقریباً.

46- الراشد بالله، نامش منصور پسر المسترشد بالله، ابتدا خلافتش بعد از قتل پدرش در 27 ذیقعده سنه 529 هـ و مدت حکومتش یکسال تقریباً بوده.

47- المقتقی لامر الله نامش محمد پسر مستظهر و عموی الراشد بالله است، ابتدا خلافتش بعد از خلع الراشد بالله 18 ذی حجّه سنه 530، فوتش 2 ربیع الاول 555 هـ و مدت حکومتش 24 سال و سه ماه بوده.

48- المستنجد بالله نامش یوسف پسر المقتفی است، ابتدا خلافتش بعد از پدرش سنه 555 هـ، فوتش 9 ربیع الآخر سنه 566 و مدت حکومتش 11 سال و شش روز بوه.

49- المستضئی بامر الله نامش حسن پسر المستنجد بالله است، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه 566 هـ فوتش 2 ذی قعده سنه 575 و مدت حکومتش 9 سال و هفت ماه بوده.

50- الناصر لدین الله نامش احمد پسر المستضئی بامر الله است، ابتدا خلافتش روز فوت پدرش 2 ذی قعده سنه 575 هـ فوتش اول شوال سنه 622 هـ و مدت حکومتش 46 سال و ده ماه تقریباً بوده.

51- الظاهر بامر الله نامش محمد پسر الناصر لدین الله، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه 622 هـ، فوتش 14 رجب سنه 623 و مدت حکومتش نه ماه و چهارده روز بوده.

52- المستنصر بالله نامش منصور پسر الظاهر بامر الله است، ابتدا خلافتش بعد از فوت پدرش سنه 623، فوتش 10 جمادی الثانی سنه 640 هـ و مدت حکومتش 17 سال تقریباً بوده.

53- المعتصم بالله نامش عبدالله آخرین خلیفه عباسی است، ابتدا حکومتش بعد از مستنصر سنه 640 و در سنه 656 هـ به دست هلاکو در بغداد کشته شد و مدت حکومتش 15 سال بوده و در 20 محرم همین سال دولت بنی عباس منقرض گردید.

خلفاء بنی امیه از عثمان بن عفان تا مروان الحمار 14 تن هستند و مجموع مدت حکومتشان صد و یک سال نیم تقریباً بوده.

خلفاء بنی العباس از سفّاح تا المستعصم بالله 37 تن بوده و مجموع مدت حکومتشان پانصد و سی هفت سال تقریباً بوده است که مجموع حکومت این دو طایفه 638 سال و نیم می‌شود و به ضمیمه 12 سال و نیم (تقریباً) حکومت ابابکر و عمر بن خطاب، مدّت خلافت جمیع خلفاء 651 سال بوده است.

آن‌چه ما این‌جا درباره حکومت خلفا به عرضتان رساندیم با کتاب «کامل ابن اثیر» تطبیق شده است و تفصیل این قضایا در آن کتاب ثبت است طالبین مراجعه نمایند.

 

منبع:

http://monazere.ir/?action=Book&Page=141

 

 درباره وبلاگ

با سلام خدمت خوانندگان محترم
در صورت تمایل جهت دریافت ایمیل مذهبی روزانه،
آدرس ایمیل خود را به آدرس زیر ارسال کنید:
hesamvahidi@gmail.com

داستانهای مذهبی این وبلاگ در شبکه های اجتماعی زیر هم ارسال می گردد:

کانال تلگرام:
https://telegram.me/dastanhayemazhabi

اینستاگرام:
http://instagram.com/dastanhaye_mazhabi

مدیر وبلاگ : ح و
موضوعات
نویسندگان
صفحات جانبی
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic